තොග අවසන් කිරීම සදහා විශේෂ මිල අඩු කිරීමක්

900/= සිට 2500/= දක්වා.

තොග අවසන් කිරීම සදහා විශේෂ මිල අඩු කිරීමක් ..

වෙළඳ පොලේ පවතින මිලට වඩා අඩුවෙන්

*මිට ගසා ඇති බැට්

(DN Collects අපේ මිල 2250/= ත් 2500/= අතර )

* මිට ගසා නොමැති බැට්

(DN Collects අපේ මිල 900/= ත් 1200/= ත් අතර )

තොග ගැනීමට හැකියාව ඇත.

වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න

Call : 0767359504