අපගේ රටේම නිශ්පාදනය කරන චැම්පියන් කැරම් බෝඩ් Brown / Black

DNC B – Grade Champion Board ( Black /Brown )
LKR 5750/=
#Brand – DNC
#Made in sri lanka
#B- Grade champion board
#colour – Black / Brown (Maroon )
#Thicness (plywood ) – (9mm and 12mm)
#standerd size – ( 74cm – 75cm )
#Brand new condition
#Wholesale and retail
#special price for wholesale costomers

# 9mm Board 5750/=
# 12mm Board 6750/=

More details 0767359504

තොග අවසන් කිරීම සදහා විශේෂ මිල අඩු කිරීමක්

900/= සිට 2500/= දක්වා.

තොග අවසන් කිරීම සදහා විශේෂ මිල අඩු කිරීමක් ..

වෙළඳ පොලේ පවතින මිලට වඩා අඩුවෙන්

*මිට ගසා ඇති බැට්

(DN Collects අපේ මිල 2250/= ත් 2500/= අතර )

* මිට ගසා නොමැති බැට්

(DN Collects අපේ මිල 900/= ත් 1200/= ත් අතර )

තොග ගැනීමට හැකියාව ඇත.

වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න

Call : 0767359504