තොග අවසන් කිරීම සදහා විශේෂ මිල අඩු කිරීමක්

900/= සිට 2500/= දක්වා.

තොග අවසන් කිරීම සදහා විශේෂ මිල අඩු කිරීමක් ..

වෙළඳ පොලේ පවතින මිලට වඩා අඩුවෙන්

*මිට ගසා ඇති බැට්

(DN Collects අපේ මිල 2250/= ත් 2500/= අතර )

* මිට ගසා නොමැති බැට්

(DN Collects අපේ මිල 900/= ත් 1200/= ත් අතර )

තොග ගැනීමට හැකියාව ඇත.

වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න

Call : 0767359504

New Chess Boards Offer 2018

New Arrival

Chess Boards ( special offer )

Brand new chess board.
Made by natural wood.
Waterproof.

Chess Shop

Wooden Chess Boards With Chessmen.
Made Of Hard Wood
Board Thickness Is 6mm (Plywood).
Size With Frame: 44cm, Without Frame: 38cm
Frame: 3 x 3.5cm
Made In Sri Lanka.

24/7 service
Any more details : Call 0767359504

Online purchase ( master card /visa/ ( COD/ cash on delivery ) delivery within 7 days )

Normal price :- 3000/=

www.facebook.com/dncollects

Brand New Champion Carom Board

Brand new champion carom board ,best price (wholesale price ) we have 7sizes board , these board specialize for there thickness . These carom board s are made of strong wood. They have a long life period (More than 10YRS) and also we are giving 5year warranty.The surface facilitates smooth and Amp;Easy strikers. Thickness is starting from 9mm to 28mm. That boards are waterproof . And natural wooden colour .

More details :-
Carrom Shop
0767359504

New Carom Boards Designs for 2018

New Arrival

#Black wooden frame champion 12mm carom board. B- grade 7500/= ( special offer )

1). Free coins set
2). Exra smooth
3). waterproof
4). 12mm plywood thickness
5). Champion carom board
6). 29″ x29″ (between 74cm and 75cm
7). Made in sri lanka ??
8). Local and international delivery
9). Standed size
10) Online purchase ( mastercard /visa/ ( COD/ cash on delivery )/ free delivery within 1-5days ) -: follow bellow link

Bast Quality Green Boards from DNC!

Green Boards

Chalk boards
Sizes starting from (1×1 ft) to (to 24 x 4ft )

Chalk boards convey a classic look at home or school and have many modern applications.
– Color: Green.
– High Gloss Finish Surface.
– Aluminum Frame.
– Available in both NOVA and CLASSIC CHANNEL Options.
– Available in all Standard Sizes (12 sizes).
– Low Price Guarantee.

green board
Aluminum Frame

Green /White/ Magnet /And pin board also available

Bast Quality Flip Charts from DNC!

Flip Charts

The board is a luxury all-purpose teaching board.

Domestically made or imported metal plate can be selected Which are fitted with high-grade aluminum alloy frame.

ABS wrap angle and aluminum alloy powder tank which is invisibly installed.

Features:
1) Used in classroom, office room, conference room and meeting room, etc.
2) Befitting for school teaching, office equipment, etc.
3) Porcelain (ceramic) and painted steel surfaces are available
4) The core material is made from Corrugated cardboard or MDF sheet.
5) It’s clean after wiping off.
6) Different sizes are available upon requests from customers.
7) Green/white/ Magnet /Notice / cream-colored boards are available.

Advantages:
1) Best quality with competitive price.
2) Nice surface treatment
4) Good service and reliable delivery time.
5) Both matte and highlight colors are ready for choice.

Aluminum Frame

Green /White/ Magnet /And pin board also available

Bast Quality White Boards from DNC!

The board is a luxury all-purpose teaching board.
Domestically made or imported metal plate can be selected which are fitted with high-grade aluminum alloy frame.
ABS wrap angle and aluminum alloy powder tank which is invisibly installed.

Features:
1) Used in classroom, office room, conference room and meeting room, etc.
2) Befitting for school teaching, office equipment, etc.
3) Porcelain (ceramic) and painted steel surfaces are available
4) The core material is made from Corrugated cardboard or MDF sheet.
5) It’s clean after wiping off.
6) Different sizes are available upon requests from customers.
7) Green/white/ Magnet /Notice / cream-colored boards are available.

Advantages:
1) Best quality with competitive price.
2) Nice surface treatment
4) Good service and reliable delivery time.
5) Both matte and highlight colors are ready for choice.

24/7 service
Any more details :
Stationary Shop
Facebook

Call 0767359504

Bast Quality Glass Boards from DNC!

Glass Boards

The board is a luxury all-purpose teaching board.

Domestically made or imported metal plate can be selected Which are fitted with high-grade aluminum alloy frame.

Advantages:
1) Best quality with competitive price.
2) Nice surface treatment
4) Good service and reliable delivery time.
5) Both matte and highlight colors are ready for choice.

Sizes starting from (1×1 ft) to (to 24 x 4ft )
Aluminum Frame

Green /White/ Magnet and pin board also available

Bast Quality Magnet Boards from DNC!

Magnet Boards

The board is a luxury all-purpose teaching board.

Domestically made or imported metal plate can be selected Which are fitted with high-grade aluminum alloy frame.

ABS wrap angle and aluminum alloy powder tank which is invisibly installed.

Features:
1) Used in classroom, office room, conference room and meeting room, etc.
2) Befitting for school teaching, office equipment, etc.
3) Porcelain (ceramic) and painted steel surfaces are available
4) The core material is made from Corrugated cardboard or MDF sheet.
5) It’s clean after wiping off.
6) Different sizes are available upon requests from customers.
7) Green/white/ Magnet /Notice / cream-colored boards are available.

Advantages:
1) Best quality with competitive price.
2) Nice surface treatment
4) Good service and reliable delivery time.
5) Both matte and highlight colors are ready for choice.

Aluminum Frame

Green /White/ Magnet /And pin board also available